hersa hersa .

hersa

پاسخ های بازی “کلماتیک ۳٫۱٫۰”


۱- آب، بابا
۲- کم، نمک
۳- نخ، خون
۴- آهو، هوا
۵- لب، بلا، بال
۶- شک، کت، کش، تشک
۷- زر، روز، زور
۸- مچ، چشم
۹- رگ، گرم، مرگ
۱۰- سن، سگ، سنگ
۱۱- آش، آتش
۱۲- رخ، سرخ، خرس
۱۳- شکم، تشک، تمشک
۱۴- سال، فال، سفال
۱۵- رنج، برج، برنج
۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه
۱۷- حرص، حریص، حصیر
۱۸- نی، ننگ، نگین
۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
۲۰- دکل، کلید
۲۱- رود، گور، دور، گردو
۲۲- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
۲۳- دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد
۲۴- امن، نام، نما، امان
۲۵- ساک، سکان، ساکن
۲۶- نی، نیک، عینک
۲۷- آبی، باز، بازی، زیبا
۲۸- رمز، رزم، مرز، ترمز
۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
۳۰- یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- یار، ریل، ریال
۳۲- چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، نمکی، کمین
۳۴- آیه، آهن، آهنی
۳۵- رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
۳۶- رخت، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
۳۸- جلو، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
۴۱- حفظ، حفاظ، حافظ
۴۲- ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش
۴۳- شاد، یاد، شادی، شیاد
۴۴- بره، برگ، رگه، گره، برگه، گربه
۴۵- ورز، شور، زور، روش، وزش، ورزش
۴۶- خیر، میخ، مریخ، خمیر
۴۷- کلم، ملک، کله، کلمه، مهلک، ملکه
۴۸- آدم، دام، دما، مداد
۴۹- فک، کف، فن، کند، کنف، دفن، کفن، فندک
۵۰- ترک، فکر، کتف، کفر، تفکر، کفتر
۵۱- کاه، اشک، کشو، آهک، شکوه، کاوشی، کوشا، کاهو، هواکش
۵۲- موم، نیم، یون، یمن، مین، مینو، میمون
۵۳- منگ، ننگ، نهنگ، منگنه
۵۴- بیل، زبل، زین، زنبیل
۵۵- امید، امین، ایمن، دامن، دنیا، نادم، نماد، دینام، میدان
۵۶- شام، پشم، شوم، ماش، موش، شامپو
۵۷- توان، ساتن، ستون، سونا، وانت، ستوان
۵۸- برق، بره، عرق، عقب، قبر، عقرب، قرعه، عقربه
۵۹- تانک، راکت، رانت، کارت، کتان، کاتر، کنار، تانکر، کارتن
۶۰- ناف، نفس، وان، وفا، افسون، فانوس
۶۱- خوش، شوخ، شور، گرو، گوش، خروش، خورش، خرگوش
۶۲- دفن، سند، داس، فنا، فاسد، اسفند
۶۳- درنگ، گردن، کرگدن
۶۴- سطل، طلا، نسل، اطلس، سالن، سلطان
۶۵- لابی، باطل، طالبی
۶۶- بهشت، رتبه، رشته، شربت، شهرت، برشته
۶۷- باج، وجب، زوج، بازو، جواب، واجب، جواز، بازجو
۶۸- پاک، پیک، کیان، پیکان
۶۹- اسب، بنا، جان، جنس، ناب، نجس، جناب، سنجاب
۷۰- سمند، مدرس، مدرن، مردن، سمندر
۷۱- جسم، سمج، سهم، مجسمه
۷۲- شورا، واشر، مشاور
۷۳- آبی، اسب، یاس، سیب، آسیب، آسیاب
۷۴- سال، لاک، تاس، ساکت، کاست، کلاس، کسالت، اسکلت
۷۵- دام، دما، آدم، مداد، امداد، داماد
۷۶- خطر، رها، آخر، راه، خطا، خاطره
۷۷- میل، ملی، مدل، دیلم، پلید، دیپلم
۷۸- تایر، گاری، گیرا، گیتار
۷۹- بدنه، برده، دنبه، بندر، بنده، نبرد، نرده، برنده
۸۰- دود، دوش، شوک، دوک، کشو، کدو، کود، دودکش
۸۱- شتر، تره، فرش، رشته، شهرت، فرشته
۸۲- تور، اتو، بور، باور، ابرو، باروت
۸۳- چاق، چاه، طاق، طاقچه
۸۴- تیر، لیف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر
۸۵- اسکی، ایست، ساکت، یکتا، تاکسی، اسکیت
۸۶- پره، چاه، رها، پاچه، پاره، چاره، پارچ، پارچه
۸۷- دوره، رنده، روده، نرده، روند، وردنه
۸۸- جمع، عمو، نوع، موج، نجوم، معجون
۸۹- ادب، اشک، باک، کبد، آبکش، بادکش
۹۰- تماس، ماست، تمساح، مساحت
۹۱- تاج، جام، حجم، حاجت، حجامت، محتاج
۹۲- مرگ، خرس، سرخ، مگس، رسم، خرمگس
۹۳- چکه، خوک، کوچ، کوه، کوچه، خوکچه
۹۴- ابرو، انبر، نوار، بانو، بوران، روبان
۹۵- اسیر، ایست، راست، تایر، تراس، سیرت، سیار، سرایت، ریاست
۹۶- شاه، اشعه، شایع، شیعه، عیاش، شایعه
۹۷- تیم، ستم، مست، سیم، سمت، سستی، مستی، سیستم
۹۸- پری، پیر، ریش، شور، پیرو، رویش، یورش، شیپور
۹۹- صدا، قصد، قاصد، قاصدک
۱۰۰- پریز، روزی، زیور، وزیر، پیروز، پرویز
۱۰۱- نجوا، اجین، جانی، جوان، جویا، ناجی، جوانی
۱۰۲- شنا، شام، نیش، میش، مینا، مانی، منشی، ایمن، ماشین، نمایش
۱۰۳- تیر، تیغ، غیر، غیرت، تغییر، غیرتی
۱۰۴- گاو، گور، نور، نوار، واگن، انگور
۱۰۵- پلک، پلو، پوک، سکو، سوپ، پولک، لوکس، کپسول
۱۰۶- آلو، مال، وام، وال، لبو، مبل، بال، آلبوم
۱۰۷- برکت، تبرک، کتبی، تبریک، ترکیب، کبریت
۱۰۸- جارو، جوهر، رواج، هاجر، وراج، جواهر
۱۰۹- باغ، چاه، بچه، باغچه
۱۱۰- اردو، یاور، دریا، ویار، رویا، راوی، دوری، داوری، دیوار، رادیو
۱۱۱- آزاد، زیاد، ایزد، آزادی
۱۱۲- جشن، جنگ، گنج، گنجشک
۱۱۳- شیک، خشک، شیخ، خشکی، خطکش، خطکشی
۱۱۴- رنگ، ریگ، ننگ، نگین، رنگین، نیرنگ
۱۱۵- شنوا، شیون، شیوا، یواش، ناشی، آویشن
۱۱۶- ابرو، باور، جارو، جواب، واجب، جوراب
۱۱۷- رهن، نهر، هار، آهن، رانت، تنها، ترانه، تهران
۱۱۸- حرم، رحم، مهر، هرم، محل، محله، حمله، مرحله
۱۱۹- راسو، رسوا، سوار، روستا
۱۲۰- امن، بام، نما، نام، بنا، ماه، انبه، بهمن، نامه، بهنام
۱۲۱- پتو، پسر، توپ، سوپ، پست، تور، پرتو، پوست، ترسو، پرستو
۱۲۲- دامن، زمان، نادم، نماد، نماز، نامزد
۱۲۳- سود، عدس، عمو، عمود، موعد، مسعود
۱۲۴- آغل، شال، شغل، شاغل، شغال، آشغال
۱۲۵- شرم، شمش، میش، شمشیر
۱۲۶- چرخ، چنگ، خنگ، رنگ، نرخ، خرچنگ
۱۲۷- قند، نان، نقد، ندا، قناد، قندان
۱۲۸- متن، مات، منت، تمنا، توان، وانت، تومان، مانتو


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۸ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۴۸:۳۶ توسط:admin موضوع: نظرات (0)